Защита на личните данни

Данни за администратора и контакти с него

Администратор: „ЕМ ПРИНТ 2019“ ООД; Седалище и адрес на управление: България, гр. Плевен, ул.“Цар Самуил“ №9; Телефон: 0879800669; E-mail: office.emprint@gmail.com

Какви са целите на настоящата политика?

Целите на настоящата политика за защита на личните данни са да Ви покажем какви лични данни събираме от Вас, какви са механизмите, чрез които можем да Ви гарантираме тяхната сигурност, за какво ги използваме, колко време ги съхраняваме и какви са Вашите права.

Защо обработваме Вашите лични данни?

Какво са личните данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Какво означава обработване на лични данни?

Обработване на лични данни - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Информацията, която обработваме зависи от продукта/услугата, която ползвате или за която кандидатствате. Също имате право на това да поискате изтриване на личните данни, които са асоцирани с Вас и Вашето запитване. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни в някои от следните случаи:
- Вие сте посетили нашият сайт;
- Вие сте направили запитване относно услуга, която предлагаме;
- Вие сте кандидатствали за работа при нас;
- Осъществили сте комуникация с наш служител.

Какви лични данни обработваме?


- Име и фамилия;
- Телефон;
- E-mail адрес.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Личните данни, които съхраняваме и обработваме относно направени запитвания се съхраняват за целия период на съществуване на нашия Сайт.

Как гарантираме за сигурността на Вашите лични данни?

Ние полагаме изключително голяма грижа, за да осигурим надеждна система, която гарантира висока сигурност на Вашите лични данни. Вие може да бъдете сигурни, че в процеса на работа, ние използваме надеждни технологии, за да защитим Вашите лични данни. Също така ние гарантираме, че няма да разпространяваме Вашите лични данни на трети лица, освен ако те не са наш обработващ подизпълнител, както и няма да използваме Вашите лични данни за други цели, освен гореописаните.

Какви са Вашите права?

Вие имате право да се откажете по всяко време от това да съхраняваме Вашият e-mail за целите на директен маркетинг (newsletter). Също така може да поискате да поправим или редактираме Вашите данни, които са попаднали в нашата система, когато сте направили запитване за услуга предлагана от нас.

Заключителни разпоредби

Настоящата политика за защита на личните данни е приета на: 30.04.2019 г. „ЕМ ПРИНТ 2019“ ООД запазва правото си да променя и осъвременява тази политика, с цел тя да отговаря на съвременните правни норми и изисквания.